ការងារ​ដំបូង​របស់ ក្រុម​អ្នកជំនាញ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ចិន ចាប់ធ្វើការ​ជាមួយ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​សុខាភិបាល ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាល ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN