ក្រុមហ៊ុន SINGMENG ​លើកទឹកចិត្ត​អតិថិជន​អោយ​បង់ប្រាក់​តាម​មធ្យោបាយ​ថ្មី​ទំនុកចិត្ត ងាយស្រួល និង​សុវត្ថិភាព​បំផុត​ – CEN