ក្រុមហ៊ុន Socfin Cambodia ផ្តល់​សម្ភារៈ​បរិក្ខា​វេជ្ជសាស្ត្រ អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​កសម្រាប់​វាស់​កម្តៅ​ដល់ ស្ថាប័ន​សុខាភិបាល នៅ​ខេត្ត មណ្ឌលគិរី​ – CEN