ក្រុមប្រឹក្សា​ជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង លើក​ពេល​សវន​ការ​លោក​កឹម សុខា – CEN