ហ៊ុន ម៉ា​នី ៖ ​កម្ពុជា កំពុងតែជួបប្រទះ​នូវ​វិបត្តិ​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​មួយ ដោយសារ​ជំងឺ Covid-19 – CEN