សូម​ប្រយ័ត្ន​! អ្នកជំនាញ​បង្ហើប​ពី​មនុស្ស​មួយ​ប្រភេទ ដែល​ងាយ​ឆ្លង​នឹង​ជំងឺ Covid-19 បំផុត​ – CEN