អគ្គស្នងការ ដាក់​វិធាន​ការបង្ការ ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN