អ្នកជំនាញ ៖ មិនត្រូវបញ្ចុះ និងធ្វើបុណ្យសពត្រូវប្រយ័ត្ន ព្រោះក្រោយពិនិត្យលទ្ធផលបង្ហាញថា វីរុសកូ វីដ -១៩ នៅតែមានជីវិតក្នុងសួតអ្នកស្លាប់ – CEN