ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងប្រទេស រួមទាំង​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​ដាក់​សំឡេង​ខ​ល​ធូ​ន ត្រូវ​ចូលរួម​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN