អាហារ​ទាំងនេះ ជួយ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​ខ្លាញ់​រុំ​ថ្លើម​ – CEN