ជូន​រង្វាន់ ដល់​អ្នក​ដែល​អាច​ផ្តល់ដំណឹង ពី​អ្នក​ម្ចាស់​សំឡេង​បំពុល ថា មាន​អ្នកស្លាប់ និង​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វី​១៩ នៅ​ផ្សារ​ជម្ពូរ​វ័​ន្ត​ – CEN