ប្រទះឃើញ​សំណង់​ឈើ​អាយុកាល​ជិត​១០០០​ឆ្នាំ ក្នុង​កំណាយ​ស្រាវជ្រាវ​បុរាណវិទ្យា​នៅ​បាត​ស្រះ​ខាងជើង​ប្រាសាទ​អង្គ​វត្ត​ – CEN