ផ្អាក​កម្មវិធី​ប្រកួត​កីឡា​នានា នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដើម្បី​ចូលរួម ទប់ស្កាត់​កូ​វីដ​-១៩ – CEN