​ចាប់​ជនបរទេស​ម្នាក់ ផ្តិត​ទឹកមាត់​ដាក់ លើ​លុយ​ក្លែងក្លាយ ហើយ​ដាក់​ចោល​លើ​ទូ ATM អេស៊ីលីដា​ – CEN