មូលនិធិ​របស់​សេដ្ឋី Jack Ma ផ្តល់​សារធាតុ​តេស្ត​រក​ជំងឺ​វីរុស​កូ​វីដ​១៩ ចំនួន​២០.០០០​សម្រាប់ ដល់​កម្ពុជា​ – CEN