​មិនមាន​ការបិទ​ក្រុងភ្នំពេញ​នោះទេ​, អាជ្ញាធរ​ប្រកាស​ចាប់ខ្លួន ជន​ប្រឌិត​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ ក្នុង​ចេតនា​បង្កចលាចល​វឹកវរ​ក្នុងសង្គម និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ទំនិញ​ឡើងថ្លៃ​ – CEN