រដ្ឋសភាជាតិ​បើក​សម័យប្រជុំ ដើម្បី​បោះឆ្នោត​ផ្តល់​សេចក្តីទុកចិត្ត​លើ​ការតែងតាំង និង​កែសម្រួល​សមាសភាព​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ – CEN