ទំនាក់ទំនង​រវាង​ក​ម្ពុ​ជា​និង​រុស្ស៊ី យូរ​ឆ្នាំ​មកហើយ ប៉ុន្តែ​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​តូច​នៅឡើយ , សម្តេច​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម ឲ្យ​បាន​កាន់តែ​ធំធាត់​ឡើង​ថែមទៀត​ – CEN