ដោយសារ​វិបត្តិ Covid-19 ភ្ញៀវទេសចរ​អាមេរិក ផុត​ទិ​ដ្ឋ​ការ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN