អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល ជម្ងឺឆ្លង Covid-19 – CEN