ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១ ដល់ ៧ ខែមេសា នឹង​អាចមាន​បាតុភូត​ផ្ទះ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ – CEN