បង្ហាត់​នគរបាល​ចរាច​រណ៍ ពី​របៀប​ការពារ​ខ្លួន និង​ចាប់​ជនល្មើស ក្នុងការ​អនុវត្តន៍​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក​ថ្មី​ – CEN