ព្រមាន​ចាប់​អ្នក​លក់​ទូ​បាញ់​កម្ចាត់​វីរុស​និង​មេរោគ​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN