ថ្ងៃទី​ ៣១ មីនា មិនមាន​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ ​១៩ និង​ព្យាបាល​ជា ​២​ ករណី​ – CEN