​ជំនួយ​បរិក្ខារ​សុខាភិបាល​របស់​ចិន នឹង​ជួយ​លើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង ដល់​ស្ថាប័ន​សុខាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN