ធ្លាប់​ជាប់ពន្ធនាគារ​១០​ឆ្នាំ ពីបទ​ប្លន់ ក្រោយ​ចេញពី​ពន្ធនាគារ មិន​កែខ្លួន មក​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ទៀត​ – CEN