អតិថិជន​ព្រូ​ដិ​នស​ល​ ទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​ការពារ​បន្ថែម ដោយ​មិនចាំបាច់​បង់​បុព្វលាភ​បន្ថែម​ – CEN