អប់រំ​ណែនាំ​ពលរដ្ឋ​ដល់​ខ្នង​ផ្ទះ ពី​វិធានការណ៍​ការពារ និង​ទម្លាប់​មាន​អនាម័យ កុំ​ឲ្យ​រីក​រាលដាល​កូ​វីដ​១៩ ក្នុង​សហគមន៍​ – CEN