រដ្ឋសភា នឹង​កោះប្រជុំ​បន្ទាន់ នៅពេល​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ការគ្រប់គ្រង​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រាអាសន្ន ត្រូវបញ្ជូន​មកដល់​ – CEN