ប្រាសាទអកយំ​ទទួលបាន​ការជួសជុល​ជា​លើកដំបូង​ពី​អ្នកជំនាញ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​ – CEN