កម្ពុជា​៖ ជម្រក​ចម្បង​នៃ​ដំរី​អាស៊ី​នៅ​ឥណ្ឌូចិន​ – CEN