សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​៣ ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​ថាមពល កសាង​រោងចក្រ​អគ្គិសនី ត្រូវ​ព្រឹទ្ធសភា​អនុម័ត​ទាំងស្រុង​ – CEN