ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​វិស័យ​អប់រំ ដាក់​កម្មវិធី​រៀន​ពី​ចម្ងាយ E-Learning តាម App របស់​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ – CEN