អម្បូរ​មនុស្ស​ប្រែប្រួល​ហ្សែ​ន ដែល​ចំពោះ​ពួកគេ ធាតុអាកាស​ធ្លាក់ចុះ -30 ដឺ​ក្រេសេ ជា​រឿង​… ធម្មតា​ – CEN