ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និង​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ សម្រាប់​ថ្ងៃទី ០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ – CEN