ក្រុមហ៊ុន​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ឈី​លូ ចូលរួម​បង្កើត​ការងារ សម្រាប់​ប្រជាជន​ខេត្តស្វាយរៀង​ – CEN