បុគ្គលិក​កាស៊ីណូ ជា​ជនជាតិ​ថៃ បន្ត​ចាក​ចេញពី​កម្ពុជា​ទៅ​ថៃ​វិញ – CEN