​គម្រោង​សហ​ហិរញ្ញប្បទាន ទ្រទ្រង់​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​មាន​ទឹកប្រាក់​១០០​លាន​ដុល្លារ ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង និង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ – CEN