ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន​៖ ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ប៉ះពាល់​ដល់​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច ពោល​លើ​វិស័យ​ទ្រទ្រង់​កំណើន​ធំៗ​ពីរ គឺ​វិស័យ​កាត់ដេរ និង​ទេសចរណ៍​ – CEN