ចង់​ដាច់​ផ្ងា ! បុរស​ម្នាក់​បាត់​ប្រពន្ធ ខំ​ដើររក​ចង់​សោះ​ខ្យល់ ស្រាប់តែ​ឃើញ​ពួន​សម្ងំ​សោយសុខ ជាមួយ​ប្រុស​សហាយ​ – CEN