ជនជាតិ​អាមេរិក​ម្នាក់ ផ្តិត​ទឹកមាត់​ដាក់​លើ​លុយ​ក្លែងក្លាយ រួច​ដាក់​ចោល​លើ​ទូ ATM នឹង​ត្រៀម​បណ្តេញ​ចេញពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN