ជំរុញ​ការបង្កើត​សេវា​ផ្តល់​ឥណទាន ក្នុង​សហគមន៍​ដាំ​បន្លែ​នៅ​ខេត្តកណ្តាល ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ កម្ចី​ឥណទាន​ឯកជន ដែលមាន​ការប្រាក់​ខ្ពស់​ – CEN