ថៃ ស្រី​នាង ត្រូវបាន​នាំមក​តុលាការ ធ្វើ​ឲ្យ​ម្នាក់ៗ​ភ្ញាក់ផ្អើល និង​លាន់មាត់​ចំអក​ឲ្យ អាសូរ​ណាស់ Idol នៅ​មិន​នៅជាប់​គុក​លេង​… – CEN