នាយករដ្ឋមន្ត្រី​វ័យក្មេង​បំផុត​របស់​ពិភពលោក ប្រកាសថា គាត់​មានគភ៌ហើយ​ – CEN