កងទ័ពជើងទឹក ត្រូវក្តាប់សភាពការណ៍បច្ចុប្បន្នភាព ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្តែង – CEN