បញ្ចប់​ការតាមដាន ដាក់​នៅ​ដោយឡែក​រយៈពេល​ ១៤ ​ថ្ងៃ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ប៉ះពាល់​ដោយផ្ទាល់​និង​ដោយ​ប្រយោល ជាមួយ​បុគ្គល​វិជ្ជមាន​មេរោគ COVID-19 ទាំង​៧​នាក់ – CEN