ធនាគារ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​ – CEN