ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កែសម្រួល​តម្លៃ​សេវាសាធារណៈ លើ​ការស្នើសុំ​ចុះឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN