សុខភាព សំខាន់​ជាង​ការបើក​ច្រកព្រំដែន​ថៃ កម្ពុជា​ – CEN