អាល់កុល​ក្លែងក្លាយ និង​ជែ​ល​លាងដៃ រួមទាំង​សម្ភារ​ផ្សេងទៀត​ដែល​មិនមាន​លិខិតអនុញ្ញាត ទម្ងន់​សរុប​ចំនួន ៣ តោន ត្រូវ​រកឃើញ និង​ដកហូត​ – CEN